UKOLIKO NE MOŽETE LIČNO DA PODIGNETE 100 EVRA, ŠTA ONDA

NBS donela instrukciju o isplati jednokratne pomoći.

Penzionerima i svim građanima koji zbog zdravstvenog stanja ili drugih opravdanih razloga ne mogu lično da podignu novac na ime jednokratne pomoći od 100 evra, omogućeno je da u poslovnim prostorijama banaka i JP Pošte Srbije novčana sredstva sa posebnog namenskog računa budu isplaćena ovlašćenom licu, na osnovu jednokratnog punomoćja.

Kako bi omogućila isplatu na navedeni način, Narodna banka Srbije je danas donela Instrukciju o načinu isplate jednokratne novčane pomoći punoletnim državljanima Republike Srbije sa posebnih namenskih računa.

U Instrukciji se navodi da je banka dužna da omogući isplatu novčanih sredstava sa računa u prostorijama banke, licu koje korisnik ovlasti, na osnovu jednokratnog punomoćja za podizanje novčanih sredstava sa računa korisnika.

Za korisnike, poslovno nesposobna lica, koja ne mogu samostalno da raspolažu novčanim sredstvima jednokratne novčane pomoći, isplata se vrši ovlašćenom licu na osnovu uvida u javnu ispravu kojom se dokazuje ovlašćenje za raspolaganje odgovarajućom imovinom tog korisnika.

Prilikom isplate na uvid se dostavljaju i lična dokumenta ovlašćenog lica i korisnika.

Punomoćje se može dati alternativno na obrascu koji je NBS pripremila uz Instrukciju, u formi koju utvrdi banka ili u slobodnoj formi, i u tom slučaju punomoćje obavezno sadrži podatke iz tog obrasca i ne mora biti overeno kod notara.

U cilju sprečavanja eventualnih prevara i zloupotreba propisano je da banka može na daljinu proveriti sa korisnikom autentičnost punomoćja, kao i kontakt podatke ovlašćenog lica